อัพเดทเรื่องล่าสุด...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา จึงได้กำหนดรับสมัครองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี…

มูลนิธินิปปอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ University for peace (UPEACE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย…

อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์(EWC)?ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาวาย(University of Hawai-Manoa campus) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท และเอก หรือในชื่อว่า…

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สนใจชาวไทย ประจำปี 2553-2554 ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติ โดยขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์…

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 6 หน่วย…

กองทุน Shell Centenary Scholarship Fund มอบทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน แต่ความประสงค์ที่ระบุชัดเจน ต้องกลับประเทศของผู้รับทุน และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา ช่วยพัฒนาประเทศชาติ…

ทุนระดับบัณฑิตศึกษามจธ. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนภาควิชาเคมี จำนวน 2 ทุน ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนด…

มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (Teaching English as an International Language) ในภาคการศึกษาที่ 2…

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ปริญญาโท – เอก ประจำปี 2009 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (University of Technology Sydney-UTS) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี เป็นระยะเวลา 1 ปี…

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (เป็นทุนที่มีเงินเดือน ค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 5 ปีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาเพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) หรือจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ…