ออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้แก่ผู้ได้รับทุนชาวไทย จำนวน 5...

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยสำนักงาน เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย...

เมืองไทยประกันชีวิต มอบทุนระดับ ปริญญาโท...

รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทถึงเอก ณ...

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศรับสมัครทุนใหม่ ประจำปี การศึกษา...

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ? ระดับ...

องค์ การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People?s...

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย AusAID เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดี...

สถาบันการศึกษานานาชาติ(IIE) และอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์(EAST-WEST CENTER...

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People?s Republic...

รัฐบาลไต้หวันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยจำนวน 12 ทุน...

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดโลกการศึกษายุคใหม่แบบนักคิด เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้าน...

ทุนวิทยาลัยเทคนิค ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...