อัพเดทเรื่องล่าสุด...

ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2553 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร…

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัย นักวิชาการ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัย นักวิชาการ…

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552…

ด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และมี มติเห็นสมควรจัดให้มีการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนของสำนักงานศาล ยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 4…

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศให้ทุนในภายใต้โครงการ Damasiswa program (Non degree) ประจำปี 2009/2010 แก่นักศึกษาไทยไปศึกษาด้านภาษาและศิลปะที่มหาวิทยาลัย 45 แห่งของอินโดนีเซีย…

รัฐบาล บรูไน ดารุสซาลาม มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือประกาศนียบัตร…

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้เป็นค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาโท…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน รับสมัคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 มีนาคม 2552…

สำนักงานส่งเส ริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์? จะรับสมัครเด็กไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย…

อีราสมุส มุนดุส มอบทุนระดับปริญญาโท สาขาเครือข่าย และศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์? ให้กับนักศึกษาต่างประเทศอีก 1 สาขา โดยทุนดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเรียนรู้ท่ามกลาง วัฒนธรรมที่หลากหลาย…

สำหรับปีการศึกษา 2010 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับทางมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟุลไบรท์-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Operation Research and…

สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จัดงานทุนการศึกษาสู่อเมริกาและแคนาดา หรืองาน US & Canada Scholarship Fair 2009…

สำนัก งานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.)เปิดรับ สมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับหลักสูตรระบาดวิทยาโดย ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็น ระบบระหว่างการศึกษาและต่อเนื่องไปถึงการจัดการการทำงานเมื่อจบการศึกษาไป แล้ว จึงจัดให้มีโครงการทุนการศึกษาพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาด้านสุรา ยาสูบและสารเสพติด…

กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2552 ประเภทและจำนวนที่ให้ทุน…

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียรัฐบาลอินเดียโดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย(Indian Council for Culture Relations: ICCR) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และทุนวิจัยสำหรับปริญญาเอก…