อัพเดทเรื่องล่าสุด...

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีหลักเกณฑ์การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ดังนี้ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย…

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก้อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่คุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตได้ คุณสมบัติผู้ขอรับทุน…

รัฐบาลของสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะมอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ใน ประเทศของตนไม่มีเรียน ซึ่งจะพิจารณาให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ทางรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนในต่างประเทศ…

ทุนโครงการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552(2008 Australian Scholarships) ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (The Australian Education…

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ ทุนที่รับสมัคร…

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010 ระดับปริญญาตรี-เอก และทางด้านภาษา ปิดรับสมัครปลายเดือนมีนาคม 2009 ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The…

บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543?เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีความรู้ความสามารถสูง และเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา หลักฐานประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน…

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา จึงได้กำหนดรับสมัครองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี…

มูลนิธินิปปอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ University for peace (UPEACE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย…

อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์(EWC)?ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาวาย(University of Hawai-Manoa campus) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท และเอก หรือในชื่อว่า…

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สนใจชาวไทย ประจำปี 2553-2554 ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติ โดยขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์…

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 6 หน่วย…

กองทุน Shell Centenary Scholarship Fund มอบทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน แต่ความประสงค์ที่ระบุชัดเจน ต้องกลับประเทศของผู้รับทุน และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา ช่วยพัฒนาประเทศชาติ…

ทุนระดับบัณฑิตศึกษามจธ. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนภาควิชาเคมี จำนวน 2 ทุน ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนด…

มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (Teaching English as an International Language) ในภาคการศึกษาที่ 2…

ทุนการศึกษา ?โครงการทุนสำรวจโลก eListening? เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2552 จำนวน 100…