สำนัก งานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.)เปิดรับ สมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับหลักสูตรระบาดวิทยาโดย ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็น ระบบระหว่างการศึกษาและต่อเนื่องไปถึงการจัดการการทำงานเมื่อจบการศึกษาไป แล้ว จึงจัดให้มีโครงการทุนการศึกษาพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาด้านสุรา ยาสูบและสารเสพติด…