ทุนการศึกษา เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นทุกระดับ

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปี ทั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นเอง และจากมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งในฉบับนี้ก็จะขอนำเสนอทุนทั้งสองรูปแบบ ดังนี้

ทุนรัฐบาล
เป็น ทุนทีมีการประกาศรับสมัครคัดเลือก เป็นประจำทุกปี ให้กับนักเรียนไทย โดยในส่วนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนี้ แบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 7 ประเภทดังนี้

ทุนระดับปริญญาตรี
กระทรวง การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, culture, Sports, Science, and Technology ? MEXT)? มอบทุนนี้ให้กับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งประเทศไทยด้วย? ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อเข้ารับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีละประมาณ 10 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย ตามหบักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)


ทุนระดับนักวิจัย
ทุน นี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปศึกษา วิจัยระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักวิจัยต่างชาติ เป้นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย? อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลาการรับทุนศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ

ทุนญี่ปุ่นศึกษา
เป็น ทุนการศึกษาที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่น จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ฐานะนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 5 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นวิชาเอก ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

ทุนอบรมวิชาชีพครู
สถาน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะทำการคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษา เพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีละประมาณ 10 ทุน ครูที่มีโอกาสรับทุนนี้ อายุต้องไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลาของการรับทุนอยู่ที่ประมาณ 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี)

ทุนวิทยาลัยเทคนิค
ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษษในวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ ญี่ปุ่น ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จในปีที่ 11 นับจากประถมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 5) ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี? หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรตามที่สถาบันอาชีวะของ ญี่ปุ่นให้การยอมรับ ระยะเวลาการรับทุนอยู่ที่ประมาณ 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

ทุน Young Leaders? Program
ทุน นี้ เป็นทุนสำหรับข้าราชการสามัญ ที่จะมีส่วนในการพัฬนาประเทศไทย ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์? ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปี สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาล 3-5 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัดด้วย

สำหรับระยะเวลาของการประกาศรับทุนทั้ง 7 ประเภทของรัฐบาลญี่ปุ่น นั้นจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผั้สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปถ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0-2696-3000, 0-2207-8500? E-mail: jis@eoj.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ