ทุนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ให้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 8 หมื่นเยน

กรมการ จัดหางาน รับคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IMM ระยะเวลา 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินพิเศษให้ สมัครโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ธันวาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 20-25 ปี สายตาปรกติ (ไม่สวมแว่นตา) และตาไม่บอดสี
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องมือกลและช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาการก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)
-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
-พ้นภาระทางทหารแล้ว ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปรกติทางร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม


-ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือเคยถูกตัดสิทธิจากการฝึกอบรม
-สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาการฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.IMM ญี่ปุ่น จ่ายตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)
2.IMM ญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานกับสถานประกอบการผู้ที่รับฝึกงาน ซึ่ง IMM จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน ดังนี้
-ปีแรก ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และสถานประกอบการจะจัดเตรียมที่พัก การประกันภัย ค่าพาหนะและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ให้
-ปีที่ 2 และปีที่ 3 ฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง
-ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และได้เงินพิเศษ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
3.IMM ญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงาน

หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ประวัติส่วนตัว รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
-บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 สด.43 รด.3 หรือ รด.5) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยสำเนาเป็นกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
-ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปรกติและตาไม่บอดสี พร้อมใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ธันวาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือฝ่ายพิจารณาการไปทำงานต่างประเทศตามระบบ IMM สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ