ทุนฟุลไบรท์ ให้อาจารย์ร่วมโครงการไปอเมริกาช่วงปิดเทอม

สถานทูตอเมริกัน ประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)? กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน Study of the United States Institutes Program for Faculty Scholars ประจำภาคฤดูร้อน 2554 เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

ทุน Study of the United States Institutes Program แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย แต่ละโครงการจะเน้นวิชาการเฉพาะด้านและมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาตอบรับ ที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้
– U.S. Foreign Policy (University of Florida, Gainesville – PENDING)
– Contemporary American Literature (University of Louisville – PENDING)
– Religion Pluralism in the U.S. (University of California, Santa Barbara – PENDING)
– U.S. Culture and Society (New York University)
– American Politics and Political Thought (University of Massachusetts at Amherst – PENDING)
– Journalism and Media (Ohio University)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา หรือภาษาและวรรณกรรม
– มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเอกสาร 25-30 หน้าอย่างต่ำได้ทุกวันตลอดโปรแกรม
– สามารถเข้าร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่? ทั้งยังสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม?? ณ? มหาวิทยาลัยในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ

ผู้สมัครที่สนใจสมัครชิงทุนสำหรับแต่ละโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯที่ www.fulbrightthai.org? และต้องส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้ง หนังสือรับรอง หลักฐานการศึกษา ประวัติย่อและผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) พร้อมทำสำเนาใบสมัครจัดเป็นชุดรวมต้นฉบับจำนวน 5 ชุด (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) ไปยัง ?มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน?? (ฟุลไบรท์) เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120? หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณ ชีวรัตน์ ได้ที่หมายเลข 02-285-0581 ต่อ 107

วันรับสมัคร
ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ