ทุนมัธยม-ปริญญาตรี สิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2010 ป็นทุนระดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย ปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน 2009? นี้

1.ทุนระดับมัธยม (Secondary Three Scholarships)
ทุนนี้เปิดโอกาส ให้กับนักเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องเข้ารับการศึกษาที่? Singapore Junior? Colleges
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.สัญชาติไทย
2.ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1993-1955
3.เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2-3)? เกรดเฉลี่ย 3.0
4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และหากมีใบรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์ของผู้รับทุน
1.เงินค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป?? 2.200 เหรียญสิงคโปร์? หรือประมาณ? 55,000 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากประเทศไทยไปสิงคโปร์ และจากประเทศสิงคโปร์ กลับมาประเทศไทย หลังจากจบการศึกษา
3.ค่าเล่าเรียน
4.ค่าสอบ
5.ค่าประกันสุขภาพและประกันภัย

2.ทุนระดับมหาวิทยาลัย (Pre-University One Scholarships)
สำหรับทุนในระดับนี้ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่ Singapore Junior College ในระดับ Pre-University 1 level

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.สัญชาติไทย
2.ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1991-1992
3.ศึกษาอยู่ในระดับมัธยม 4 -5 เกรดเฉลี่ย 3.0
4.มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และหากมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์ของผู้รับทุน
1.ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัย 2,400 เหรียญสิงคโปร์
2.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากประเทศไทยไปสิงคโปร์ และจากประเทศสิงคโปร์ กลับมาประเทศไทย หลังจากจบการศึกษา
3.ค่าเล่าเรียน
4.ค่าสอบ
5.ค่าประกันสุขภาพและประกันภัย
สำหรับผู้สนใจสมัคร ต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

หมดเขตวันรับสมัคร
วันที่ 3 เมษายน 2009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Singapore Embassy in Thailand
129 South Sathorn Road
Bangkok 10120
Thailand
Tel: 02-286-2111?? หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ? 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ