ทุนรัฐบาลตุรกี หมดเขตสมัคร 30 เมษายน 2553

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี มอบทุนปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ต้องศึกษาเป็นภาษาตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 195 เตอร์กิสไลลา ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง ซึ่งผู้รับทุนรับผิดชอบเอง

คุณสมบัติผู้รับทุน
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
-ผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี
-อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร
-ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคตับอักเสบซี
-มีความรู้ภาษาตุรกี

เอกสารการสมัคร
ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://digm.meb.gov.tr พร้อมเอกสารผลการศึกษา และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส

การสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายใน 30 เมษายน 2553

สอบคัดเลือก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารการสมัครรับทุนอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายใน 10 มิถุนายน 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2628-5646-7 ต่อ 115

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ