ทุนรัฐบาลรัสเซีย เรียนต่อต่างประเทศป.ตรี-ป.เอก

รัฐบาลประเทศสหพันธ์รัฐเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก? ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 7 ? 10 ทุนใน 7 สาขา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กฏหมายทั่วไป หรือกฏหมายระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์ (การปกครอง), วารสารศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และ ปรัชญา

โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
– อายุไม่เกิน 34 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
– อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 22 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
– เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องเกียรตินิยม)
– สำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– สูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– ใบรับรองการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชาย (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอน? หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่รู้จักและสามารถรับรองผู้สมัครได้เป็นอย่างดี จำนวน 3 ฉบับ
– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง จำนวน 6 ใบ (ไม่ใช้กระดาษมัน ไม่สวมหมวก และแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพและเขียนชื่อ- นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลัง)
– ใบรับรองตรวจสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ (เน้นการตรวจโรคเอดส์) และนำใบรับรองการตรวจสุขภาพไปขอการรับรองได้ที่ ชั้น 7 อาคาร 6 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

สนใจติดต่อได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย
78 ถนนทรัพย์ บางรัก
กรุงเทพ ฯ 10500
โทร. 0-2234-9824, 0-2268-1169
โทรสาร 0-2237-8488
e-mail: rusembbangkok@rambler.ru
Website . www.thailand.mid.ru/
?

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ