ทุนรัฐบาล Russia ปี 2009 – มอบ 10 ทุน 7 สาขา

รัฐบาลประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2009 จำนวน 7-10 ทุนใน 7 สาขา

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. กฎหมายทั่วไป หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ
3. เศรษฐศาสตร์
4. จิตวิทยา
5. รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
6. วารสารศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
7. ปรัชญา

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 มีันาคม 2552

คุณสมบัติผู้สมัครทุนรัฐบาลรัสเซีย
– อายุไม่เกิน 34 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก (ผู้สมัครจะต้องเสนอ Proposal
– เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ? 15 หน้ามาตรฐาน)
– อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 22 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
– GPA 3.50 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องเกียรตินิยม)
– สำเนาหนังสือเดินทาง ( รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
– บัตรประจำตัวประชาชน ( แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน ( แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– สูติบัตร ( แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– ใบรับรองการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชาย ( แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ( แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษาปริญญาโทและตรี
ระดับปริญญาโท ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
– หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอน หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่รู้จักและสามารถรับรองผู้สมัครได้เป็นอย่างดี (Recommendation Letters)จำนวน 3 ฉบับ
– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง (Passport Size) จำนวน 6 ใบ (ไม่ใช้กระดาษมัน ไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพและเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลัง)
– ใบรับรองตรวจสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ ( เน้นการตรวจ HIV) และนำใบรับรองตรวจสุขภาพไปขอการรับรองได้ที่ ชั้น 7 อาคาร 6 แพทย์สภา กระทรวงสาธารณสุข? ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ
ให้นำเอกสารข้อ 6 ? 10 ไปรับรองเอกสารเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

สถานศึกษา และทุนการศึกษาที่ได้รับ คณะกรรมการคัดเลือกทุน ฯ
จะเป็นผู้ประกาศผล ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
ประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 ? 30 สิงหาคม 2552

Embassy Contacts
78 Sap Road
สุรวงค์ บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: 02-234-98-24, 02-268-11-69
Fax: 02-237-84-88
E-mail: rusembbangkok@rambler.ru
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 มีันาคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ