ทุนเรียนต่อป.โท-เอก มหาวิทยาลัยฮาวาย

สถาบันการศึกษานานาชาติ(IIE) และอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์(EAST-WEST CENTER : EWC) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาในเทอม FALL SEMESTER 2010

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัย ฮาวายเปิดสอน ยกเว้นสาขาวิชากฎหมาย แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ ผู้สมัคร
1.เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นพลเมืองของ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมถึงรัสเซีย
2.คะแนนเฉลี่ยรวม GPA ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หรือคะแนนเฉลี่ยรวมในการศึกษาปีที่ 3 และ4) ไม่ต่ำกว่า 3.0
3.ผลการสอบTOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ =213 หรือ 79-80 สำหรับระบบอินเตอร์เน็ต และผลการสอบ GRE หรือ GMAT ตามที่มหาวิทยาลัยฮาวายกำหนดในแต่ละภาควิชาการศึกษา
4.ผู้สมัครที่ไม่ ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาต้องมี J-1 visa
5.ผู้สมัครต้องยื่นใบ สมัครทั้งที่มหาวิทยาลัยฮาวายและที่EWC

ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ศึกษาปริญญาโท และไม่เกิน 4 ปีในระดับปริญญาเอก

สิ่งที่จะได้รับ
1.ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการศึกษา
2.ที่พักอาศัย ณ ใจกลาง resident hall
3.ค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนซึ่งครอบคลุมค่าอาหารและค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอื่นๆ
4.ค่า หนังสือและอุปกรณ์การเรียน
5.ค่าประกันสุขภาพ
6.ค่าครองชีพประมาณ? $400 ต่อเดือน หรือ? $4,800ต่อปี
7.ค่าเดินทางจากประเทศของผู้สมัครและ เมืองHonolulu

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบแสดงผลการ เรียนระดับปริญญาตรี
2. essay เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวโดยย่อ ประกอบด้วยภูมิหลัง และเหตุผลที่ศึกษาต่อ (สูงสุดไม่เกิน 2 หน้า) พร้อมด้วย CV หรือ resume
3.จดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัย
*เอกสารทุกอย่าง ที่เตรียมต้องเป็นภาษาอังกฤษ

ช่วงระยะเวลารับสมัคร
กลางเดือนตุลาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ