พานาโซนิค มอบทุน ป.โท ประจำปี 2009

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มี โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทมัตสุชิตะใน ประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้สนใจดาวน์โหลดใบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2552

รายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิค

1. ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัวการเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้ง สมัครและสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน: 150,000 เยนต่อเดือน
– ค่าเดินทางเมื่อไปถึง: 200,000 เยน จ่ายแก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนเมษายน 2552 เพื่อช่วยเหลือค่าเดินทางไปญี่ปุ่น,ค่าเตรียมตัวไปศึกษาต่อ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา*: จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี

2. ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน: 180,000 เยนต่อเดือน
– ช่วยเหลือค่าสอบเข้า: 250,000 เยน
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป: 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อนามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
(กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 2551)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(เรียนสายคุณ ดาว ศรีวนาสณฑ์ )
26/2-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)
โทร. 02-655-5731ต่อ 213 แฟกซ์ 02-655-5732
E-mail: scholarship@th.panasonic.com
เว็บไซต์: www.panasonic.co.th
เว็บไซต์: http://panasonic.net/scholarship/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ