ม.สงขลานครินทร์ มอบทุนการศึกษา เรียนต่อ 250 ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจูงใจนัก เรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ทุน ภายใต้เงื้อนไขต่าง ๆ ของคณะ

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 70 คน
-คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน16 คน
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 48 คน
-คณะวิทยาการสื่อสาร? รับจำนวน21 คน
-วิทยาลัยอิสลามศึกษา รับจำนวน28 คน
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน13 คน
-คณะศึกษาศาสตร์รับจำนวน 54 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี มีเงื่อนไข ดังนี้
1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.75 ตลอดจนจบหลักสูตร
2.เมื่อยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผู้รับทุนจะต้องทำงานแลกเปลี่ยนภายในภาควิชา/แผนกวิชาและหรือคณะฯอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง


3.ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เฉพาะสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น
4.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้
1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.50 ตลอดจนจบหลักสูตร
2.ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เฉพาะสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น
3.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร

คณะอื่น ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี
1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.50 ตลอดจนจบหลักสูตร
2.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
3.หากผู้รับทุนย้ายไปศึกษาต่างสถาบันและต่างวิทยาเขต จะไม่มีสิทธิ์รับทุน

คุณสมบัติผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียน GPAX รวม 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
2.มีผลงานทางด้านศิลปะ ศิลปการแสดงโดยกรรมการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิทยาการสื่อสาร
1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียน GPAX รวม 6 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25

สนใจติดต่อสอบถามโทร? 0-7331-3187

ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้
http://www.thaigoodview.com/node/33617

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ