ม.อาเซียน มอบ 20 ทุนแลกเปลี่ยน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ International College Student Exchange Programme between ASEAN Members and the Republic of Korea 2009 หมดเขตวันที่ 15 มกราคม 2552

ASEAN University Network (AUN) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสมาชิก จำนวน 21 แห่ง และมีสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat : AUNS) อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้มุ่งมั่น พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและศักยภาพของบุคลากรด้านอุดมศึกษาของภูมิภาคผ่านกิจกรรมหลักด้านอาเซียนศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การทำวิจัยร่วมและการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และได้ขยายขอบเขตกิจกรรมออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสมาชิกและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (ASEAN dialogue partners) ได้แก่ จีน ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีและรัสเซีย

โดยโครงการให้ทุน International College Student Exchange Programme between ASEAN Members and the Republic of Korea 2009

เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง AUN กับ Daejeon University สาธารณรัฐเกาหลี

โดยมีจำนวนทุนทั้งสิ้น 20 ทุน ในสาขา ICT ได้แก่

– Computer Science

– Information & Communication

– Computer and Information Technologies หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถขอรับรายละเอียดการให้ทุน

ใบสมัครและคู่มือการเรียนได้ที่

เว็บไซต์: www.aun-sec.org

ขอให้นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและสำเนาส่ง

Daejeon University ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ