ม.กรุงเทพ ให้ทุนเรียนปริญญาตรี ฟรีตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชใหม่การศึกษา มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 50 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา พร้อมนำเสนอ Portfolio ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ? ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุน BU CREATIVE ของมหาวิทยาลัย
กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จะได้รับทุนตั้งแต่ เริ่มมีผลงาน สร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE? และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
3.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน
ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผน การเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน และรายงานผลงานแก่คณะกรรมการ
ทุน BU CREATIVE เพื่อพิจารณาในการให้ทุนในปีการศึกษาต่อไป โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา หากไม่เป็นตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา จนกว่าจะทำคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 2.00 ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
3.หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
7.เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

การสมัคร
– สมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขต หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือติดต่อสอบถาม แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2350-3500 ต่อ 1599,1569

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ