สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบ 60 ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 รวม 3 คณะ 6 สาขาวิชา พร้อมสอบแข่งขันรับทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน

หลักสูตรที่เปิดรับ
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 150 คน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 100 คน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 150 คน
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 คน
3. คณะบริหารธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 150 คน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 250 คน


ทุนการศึกษา
ผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
– ทุนประเภทที่ 1 สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% และค่าครองชีพ ประมาณ 90,000 บาทต่อปี
– ทุนประเภทที่ 2 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 100% ประมาณ 60,000 บาทต่อปี
– ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 50% ประมาณ 30,000 บาทต่อปี

การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ 1 สิงหาคม-15 พฤศจิกายน 2552
โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.tni.ac.th

สมัครด้วยตนเอง 1 สิงหาคม-22 พฤศจิกายน 2552
ที่งานการรับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 0-2763-2603-4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ