ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุนการศึกษา Seventh Framework...

สำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)...

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.)?...

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ...

ทุนวิจัยร่วม DUO-Thailand ประจำปี...

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)?? เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนอบรมฟรี...

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...

มหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง...

ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Radio Nederland...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไทยกับต่างประเทศ...

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับ...

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต...

ด้วยสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจาก...

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำ ประเทศไทย แจ้งว่า...

ปฏิญญาแห่งพันธกิจ ปัญญาชนสาธารณะ คือบุคคลจากหลากหลายวงการ ทั้งนักวิชาการ...

ชวนคู่หูชิงทุนเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ?J-Challenge#4? สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้!! การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...