ทุนวิจัย-อบรม

Atlas Corps Fellowship เป็นทุนสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา...

Humphrey Fellowship Program ทุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ...

รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนักศึกษาไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...

ขอเชิญชวนนักเรียนม.ปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...