ทุนวิจัย-อบรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่...

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic...

ใครอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟังทางนี้!! ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้ารับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี...

ทุนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ และ Japan...

มูลนิธิ Rotary จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วโลกจำนวนทั้งสิ้น...

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ศึกษาต่อด้านดนตรีคลาสสิก พร้อมทั้งโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดงดัง...

โครงการทุนการศึกษาของ Fujitsu เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้นำทางธุรกิจในอนาคตสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...

MOBI มีประกาศรับสมัครนักวิจัยระดับปริญญาเอก PhD...

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...