ทุนวิจัย-อบรม

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่ มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดย เฉพาะในมิติสังคมศาสตร์...

ทุนวิทยาลัยเทคนิค ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกวด Doodle 4...

JEDUCATION ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย ?รู้ลึกเรื่องทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น?...

สอบฟรีโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (Free Test...

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards...

ทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ...

อยากไปเรียนต่ออเมริกาหรือแคนาดา โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน แนะนำให้ไปงาน...

ด้วยยู เนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น...

สำนักงานส่งเสริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา...

กรมการ จัดหางาน รับคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น...

รัฐบาล ของสาธารณรัฐออสเตรีย ประกาศให้ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์(คลาสสิก)...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...