ทุนวิจัย-อบรม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครและคัด เลือกผู้รับทุนอบรม...

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยภายใต้โครงการ...

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)...

สำนักงานส่งเส ริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก...

กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียรัฐบาลอินเดียโดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย(Indian Council...

คณะบริหาร ธุรกิจของมหาวิทยาลัยเมมโมเรียล แห่งนิว...

ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สัน มอบทุนวิจัยให้กับสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา...

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส University of...

สถานเอก อัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า...

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN...

โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ...

ทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา...

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ...

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...