ทุนปริญญาตรี

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียจัดมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561-62 สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี...

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4...

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก...

วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ...

สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...