การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ปี 2563

ใครมีไอเดียดีๆ ชื่นชอบการแปลเป็นชีวิตจิตใจ และใฝ่ฝันอยากเป็นนักแปลวรรณกรรม นี่คือจุดเริ่มต้นที่ความสามารถของคุณจะได้เปล่งประกาย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี 2563 ตามข้อกำหนดดังนี้

 

 

เรื่องและภาษาที่กำหนดให้แปล:

– ระดับปริญญาตรี : กำหนดให้แปลเรื่อง « Le secret de maître Cornille » ของ Alphonse Daudet จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

– ระดับประชาชนทั่วไป : กำหนดให้แปลเรื่อง « La chèvre de M. Seguin » ของ Alphose Daudet จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งงานแปลเข้าร่วมประกวด:

– นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 และประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์ส่งงานแปลเข้าร่วมประกวด

– คณาจารย์และบุคคลในครอบครัวของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเพื่อเป็นการสนับสนุนนักแปลหน้าใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาสำนวนแปลของผู้ที่เคยได้รับรางวัลในประเภทเดียวกัน 2 ครั้ง

 

ต้นฉบับและใบสมัคร:

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับและใบสมัคร

 

การส่งผลงานแปล:

– ผู้สมัครพิมพ์ผลงานแปลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุลในงานแปล

– ในงานแปล แปลเพียงตัวบท ไม่ต้องแปลคำอธิบายในเชิงอรรถ

 

การส่ง:

ส่งเอกสารการประกวดที่ [email protected] เอกสารประกอบด้วย

– ใบสมัคร ไฟล์ PDF

– บทแปล ไฟล์ PDF

– สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน ไฟล์ PDF

 

กำหนดระยะเวลา:

– หมดเขตรับเอกสาร วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

– การส่งเอกสารจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับอีเมลจากคณะอนุกรรมการฯ ยืนยันว่าได้รับเอกสารแล้ว

– กรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้รับเอกสารไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้รับแล้วแต่เปิดอ่านไม่ได้ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

– ผลงานแปลที่ส่งเข้าประกวดจะไม่คืนให้ผู้แปล

 

การตัดสินให้รางวัล:

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ กำหนดเงินรางวัล ดังนี้

– ระดับปริญญาตรี เงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

– ระดับประชาชนทั่วไป เงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

– ผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมบูรณ์ทุกคนจะได้รับใบรับรองเข้าร่วมแข่งขัน

 

สำนวนแปลที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีเงื่อนไขดังนี้:

– เป็นสำนวนแปลของผู้สมัครเองทั้งหมด โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง แก้ไขจากงานของผู้หนึ่งผู้ใด

– ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด หรือพิจารณาไม่ให้รางวัลในกรณีที่ไม่มีสำนวนแปลใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล

– ผลงานแปลที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประกาศผลการประกวด:

– ภายในเดือนสิงหาคม 2563

 

การเผยแพร่:

– คณะอักษรศาสตร์มีสิทธิ์นำงานแปลที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ โดยดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ต้นฉบับผู้ประพันธ์อย่างถูกต้อง

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่รับสมัครตามกำหนดการและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

 

ที่มา: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ