กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงาน หมดเขต 22 มี.ค.นี้

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,500-25,000 บาท

– ระยะเวลาการจ้าง 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญารายปีในงบประมาณถัดไป)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และ/หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความรู้ และ/หรือประสบการณ์การทํางานในด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และ/หรือกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

3. สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

5. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ซึ่งรวมถึง

(5.1) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5.2) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือเพราะกระทําความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจําส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติย่อ (Resume)

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาเช่นผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

22 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ