เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 แบ่งเป็น 5 ประเภท รวมกว่า 247 ทุน!

เปิดรับสมัครแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 เป็นทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 247 ทุนด้วยกัน!

ถือเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศหรือในประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน รายละเอียดแต่ละทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ, ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง, ค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ค่าเล่าเรียน, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา, ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

 

รายละเอียดทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร:

#1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564

จำนวนทุนการศึกษา: 79 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิดัล/AI/Data Analytics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว และที่เกี่ยวข้อง

– กฎหมายเฉพาะด้าน

– การบริการจัดการ/อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยา และที่เกี่ยวข้อง

– การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การเงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดิการสังคม และที่เกี่ยวข้อง

– นโยบายต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

– ระดับปริญญาโท ต้องศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อจบการศึกษาก็ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

– ระดับปริญญาเอก จบการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

 

#2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564

จำนวนทุนการศึกษา: 4 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– นโยบายต่างๆ

– กฎหมายเฉพาะด้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อจบการศึกษาก็ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– จบการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

 

#3 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

จำนวนทุนการศึกษา: 138 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– ฟิสิกส์/วิศวกรรม ระบบเครื่องเร่งอนุภาค

– Physics/Engineering

– ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

– เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

– Aerospace Engineering

– Plant Breeding

– การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

– วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล

– Quantum Computing

– Environmental Science

– Chemical Engineering

– Technology Management

– Synthetic Biology

– Seed Science and Technology

– วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิทยาการระบาด

– Biochemistry/Biotechnology/Microbiology

– ชีววิทยา

– ฟิสิกส์เชิงควอนตัม

– Cosmetic Science

– วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

– Robotics Engineering

– Electronics/Computer or Robotic & Automation Engineering

– Electrical Engineering

– วิศวกรรมเคมี

– เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

– Applied Mathematics/Statistics

– อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

– Sustainable & Energy Conservation Architecture

– Medical Physics/Medical Imaging/Artificial Intelligence

– ฟิสิกส์การแพทย์

– Quantum and Electronics Devices

– นาโนเทคโนโลยี

– Biomedical Engineering/Medical Sciences

– Bioproduct Engineering

– Synthetic Biology/Nanodevices

– Logistics Management

– Safety Engineering

– กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

– Technology Management

– เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/นวัตกรรมพอลิเมอร์ และการจัดการ

– Materials Science/Materials Science and Engineering

– เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุ

– วิศวกรรมโยธา

– Marine Technology

– Smart Electronics Engineering

– Smart Farming

– ประมง

– เกษตรยั่งยืน

– เครื่องจักรกลการเกษตร

– Remote Sensing/Plant Physiology

– Postharvest Physiology

– Soil and Water Management

– High Performance Computing (HPC)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโท-เอก ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อจบการศึกษาก็ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

 

#4 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564

จำนวนทุนการศึกษา: 5 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Remote Sensing

– Space Technology

– Accelerator Physics

– Synchrotron Light Technology

– Natural Language Processing, Machine Translation

– Robotics

– Hydrological Model for Climate change

– Astronomy

– Astrophysics

– Nanotechnology

– Cosmology

– Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering

คุณสมบัติผู้สมัคร: 

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ

– ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

 

#5 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

จำนวนทุนการศึกษา: 21 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Quantitive Economics

– Economics

– Mathematics Economics

– Financial Engineering

– E-Commerce/E-Business

– Data Science

– Data Analytics

– Cyber Security/IT Security

– Computer Engineering/Computer Science

– Software Engineering/IT Architecture

– Artificial Intelligence

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ระดับปริญญาโท ต้องศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อจบการศึกษาก็ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

– ระดับปริญญาเอก จบการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

 

วิธีการสมัคร:

– ดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2563

*อย่าลืมชำระเงินภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ*

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ