Panasonic Scholarship มอบทุนป.โท-ทุนวิจัยประเทศญี่ปุ่น

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มี โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค
– มีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2554
– สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4 ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน

ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้
ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

วิธีการรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือ ทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ 5 บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
แบบฟอร์มการสมัคร (สั่งพิมพ์ได้ที่นี่ http://www.panasonic.co.th)
1. ใบสมัคร : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)
2. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
3. แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. รูปถ่ายสี ขนาด 4?3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 2554 )
เอกสาร / หลักฐานในการสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณบดี (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
4. Transcript ฉบับจริง
5. ปริญญาบัตรฉบับจริง (ถ้ามี)

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) วันนี้จนถึง 7 เม.ย. 2554

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ: ดาว ศรีวนาสณฑ์ / ศิริกานต์ ทองหลิ้ม
26/1-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) โทร 02 6555852 – 3
E-mail : scholarship@th.panasonic.com
Thailand homepage : http://www.panasonic.co.th
Japan homepage: http://panasonic.net/scholarship/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ