มทร.พระนคร จัดประกวดภาพยนตร์ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ครั้งที่ 10 ขึ้น

เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ภายใต้แนวคิด “Life is not a Game ชีวิตจริงไม่เหมือนเกม” เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข:

1. เนื้อหาภาพยนตร์สั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยจะต้องใส่โลโก้ที่กําหนดให้ทุกโลโก้ และผลงานจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

2. ต้องเป็นภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติดและแนวคิดในการนําเสนอต้องให้ห้อคิด ข้อเตือนใจ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด

4. ต้องไม่นําเสนอภาพหรือเนื้อหาของการเสพยาเสพติดในภาพยนตร์สั้น

5. ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

7. ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดการประกวดกําหนด ทั้งนี้จะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tabenoi, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmet

8. การส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

10 และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง (แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น และแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

 

วิธีการรับสมัคร:

1. รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tohenoi, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmet จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2665-3777 ต่อ 6807 e-mail: pr.mctchannel@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่งานสื่อสารองค์การ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โทร 0-2665-3777 ต่อ 6870 – 1 (ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

2. ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmct

3. ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

เอกสารที่ต้องส่งในวันรับสมัคร:

1. ใบสมัครพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน จํานวน 1 ชุด/คน

2. DVD ผลงาน File นามสกุล .MP4 หรือ .WMV เท่านั้น

 

รางวัลที่จะได้รับ:

ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rmutp

Facebook @channelmct

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ