THE-ICE มอบทุนด้าน การโรงแรม

วิทยาลัย Blue Mountains Hotel School ประเทศออสเตรเลียประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสมทบ Blue Mountains Hotel School Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับอนุปริญญาด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553

โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต ดังนี้
1. Advanced Diploma in Hospitality (Management) (2 Year Program)
2. Diploma in Event Management (1 Year Program)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ
2. ผ่านเกณฑ์ขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติของทางการออสเตรเลีย
3. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากทางการออสเตรเลีย
4. ผ่านข้อกำหนดด้านวิชาการในหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ
5. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี

ผู้สมัครต้องแนบเรียงความยาว 250-270 คำ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อด้านการบริการและการท่องเที่ยวยังออสเตรเลีย ดูรายละเอียดทุนได้ที่ เว็บไซต์: www.the-ice.org

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
THE-ICE Scholarship Applications
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
PO Box 1272
Tweed Heads NSW 2485
AUSTRALIA
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: http://www.the-ice.org/index.php?option=com_pages&Itemid=6

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ