เชิญเข้าร่วมประชุม UNESCO – APEID ครั้งที่ 7 ณ ศรีลังกา ฟรีที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ ร่วมกับ National Enterprise Development Authority ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของศรีลังกา จะจัดการประชุม UNESCO – APEID ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (The 7th UNESCO – APEID Meeting on Entrepreneurship Education: Leveraging Multi–Stakeholder Engagement to Nurture Future Entrepreneurs)

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Trinco Blu เมืองทรินโกมาลี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบ และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะความเป็นผู้ประกอบการของสตรี แสดงผลงานของนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้ประกอบการ และหารือเกี่ยวกับขอบข่ายการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่าย:

ผู้จัดยินดีรับผิดชอบค่าที่พัก (4 คืน) ค่าอาหารในระหว่างการประชุม ฯ และจัดเตรียมพาหนะในการเดินทางระหว่างกรุงโคลัมโบและเมืองทรินโกมาลี ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ รับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 วิธีการสมัคร:

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่เว็บไซต์ https://www.surveymonkey.com/r/eenet2018

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้จัดจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการประชุม ฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ