ก.พ. จัดงาน “มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 6”

สำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)...