ข้อสังเกตและความแตกต่างที่น่าสนใจ ของภาษาแสลงทั้ง British และ American

  หนึ่งในวัฒนธรรมทางภาษา นั่นก็คือภาษาแสลงนั่นเอง...