คิดอย่างไร!!? เกี่ยวกับนโยบายการ ‘สอบตก=ซ้ำชั้น’ ที่จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่

  นอกจากนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้’ แล้ว...