ทุนการศึกษา James Manor Bursary Scheme เรียนต่อที่อังกฤษ University of London

 ...