มูลนิธิ Polonsky มอบทุนเรียนปริญญาโท University of Oxford ประเทศอังกฤษ

...