ทุนสำนักงาน ก.พ. มอบให้แก่ระดับมัธยม

ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 22 – 30 กันยายน 2553 ทาง Internet ที http://scholar2.ocsc.go.th

โดยมีประเภททุน และจํานวนทุนดังนี้ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จํานวน 9 ทุน
2. ทุนไทยพัฒน์ จํานวน 20 ทุน
3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจําปี การศึกษา 2553 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ เอกสาร หลักฐาน ที่ จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
(1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จํานวน 1 ชุด
(3) หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูประจําชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ที่
? ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
? ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสต กรุงเทพมหานคร
? สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกเขต
? ทาง Internet ใน เว็บไซต์ ของ สํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th,
http://scholar2.ocsc.go.th
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th
สํานักงาน ก.พ. กันยายน 2553

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

2 thoughts on “ทุนสำนักงาน ก.พ. มอบให้แก่ระดับมัธยม

 1. สำนักงาน ก.พ. · Edit

  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เพื่อสอบรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ – ทุน UIS ตั้งแต่วันนี้ ? 7 ธันวาคม 2553 ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 เข้ารับราชการทันทีหลังเรียนจบ และมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ สนใจสมัครได้ที่ http://uis.ocsc.go.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ ?ทุน UIS? หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-547-1734 หรือ 1786
  ……………………………………………………………………..
  ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทร.อุมาภรณ์ เพ็ญศรี(อ้อย) โทร. 081 804 7118
  อติกานต์ เขียววิจารย์ (แอม) โทร.081 846 8026

 2. พิราวรรณ์ พนิตอัชฌาชาญ · Edit

  ลูกกำลังจะขึ้นชั้น ม.3 ไม่ทราบว่ามีทุนรัฐบาลอะไรสอบบ้างค่ะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ
  ติดต่อ ที่ golfpu9999@hotmail.com