มาเรียนรู้เรื่องการอ่านค่านิยมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันเถอะ!!!

    ทศนิยม (Decimals) คือ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1...