สสวท. เปิดสอบเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. วิชาชีพครู

สสวท. เปิดสอบคัคเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค....