สำนักงาน ก.พ. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง...