สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงต่างประเทศ มอบทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2556

สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังจากชมทุนในระดับ...