12 ประโยคที่ใช้อธิบายอาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษ ที่เอาไว้พูดกับหมอ

  การเอาตัวรอดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนั้นก็ไม่ยาก...