20 อันดับประเทศที่ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีที่สุดในโลก!

ล่าสุดด OECD หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development...