35 คำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ จะได้ไม่ต้องเติม -s ให้มัน!!

Uncountable Nouns หรือ คำนามที่นับไม่ได้ เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้...