Erasmus Mundus เผยรายชื่อผู้ได้รับทุนปีนี้ มีคนไทยกว่า 58 คน!!

วันนี้ ScholarShip.in.th มีข่าวดีเรื่องทุนการศึกษาระดับโลกมาฝากเพื่อนๆ กันจ้า...