Herdecke University มอบทุนเรียนต่อครอบคลุมระยะเวลากว่า 2 ปีเต็ม ที่เยอรมนี

  ทุนการศึกษาต่อไปก็ยังมาจากประเทศเยอรมนีครับผม...