เทคนิคในการใช้คำบุพบท in, on และ at ในการบอกเวลา ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง!!

Preposition หรือ คำบุพบท คือคำที่ใช้บอกตำแหน่ง ทิศทาง สถานที่ การเคลื่อนไหว...