TRIDI ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ประจำปี 2552

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)...