ก.พ. มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้กำลังเรียนอยู่ต่างประเทศ

ทุน ก.พ. : สำนักงาน ก.พ. เปิดตัว ?ทุนรัฐบาลเพื่อ ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใน ประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program หรือ UIS)? ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้า รับราชการ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูง ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาเรียนฟรีในชั้นปีที่ 4 จำนวน 55 ทุน และมีหน่วยงานราชการรองรับการทำงานถึง 12 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ

ส่วนราชการที่จะรับบรรจุมีทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.สำนักงบประมาณ (5 ทุน)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4 ทุน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 ทุน


2.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (10 ทุน)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 10 ทุน

3.กรมสรรพากร (14 ทุน)
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สาขาวิชาการบัญชี 5 ทุน
ตำแหน่งนักวิชาการภาษี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3 ทุน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 3 ทุน
ตำแหน่งนิติกร สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ทุน
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ทุน

4.กรมทรัพยากรธรณี (5 ทุน)
ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ทุน
ตำแหน่งนักธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีธรณี 2 ทุน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารสังคม ทางการวิเคราะห์การวางแผนทางสังคม ทางประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางประชากรและทรัพยากรมนุษย์ ทางพัฒนศาสตร์ ทางพัฒนาการมนุษย์ ทางพัฒนามนุษย์และสังคม 1 ทุน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

5.กรมควบคุมมลพิษ (1 ทุน)
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม 1 ทุน

6.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 ทุน)
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ทุน

7.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (1 ทุน)
ตำแหน่งนักวิชาการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 ทุน

8.กรมบังคับคดี (3 ทุน)
ตำแหน่งนิติกร สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ทุน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการธนาคาร 1 ทุน

9.กรมราชทัณฑ์ (4 ทุน)
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม ทางอาชญวิทยา ทางสังคมวิทยา หรือทางมานุษยวิทยา 2 ทุน
ตำแหน่งนักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 1 ทุน
ตำแหน่งนิติกร สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ทุน

10.กรมสุขภาพจิต (5 ทุน)
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก 1 ทุน
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 ทุน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน
ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 ทุน
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด 1 ทุน

11.กรมชลประทาน (1 ทุน)
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ทุน

12.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5 ทุน)
ตำแหน่งเศรษฐกร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 ทุน

ช่วงเวลาการให้ทุนเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนใน

ส่วนราชการเดิมที่บรรจุ
เงื่อนไขการชดใช้ทุนระยะที่ 1
-ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่กำหนดเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาการรับทุน? และ
-พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้รับทุนหรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ

เงื่อนไขการรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
-มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่กำหนด
-ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่กำหนดเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาการรับทุน
-พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้รับทุน หรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ และได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ โดยมีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจขอขยายระยะเวลาได้ แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 ปี โดยเสนอให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และเสนอ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผลการประเมิน
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะเป็นผู้ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.-5 ก.พ. 2553 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่? www.ocsc.go.th. หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุน หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปที่ www.ocsc.go.th. หัวข้อ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ