ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น ประจำประเทศไทยว่า

ในปีการศึกษา 2553 ทางรัฐบาลญีปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวน 1 ทุน ซึงเป็นหลักสูตรจัดโดย National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียวประเทศญีปุ่น โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 1 ทุน ไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นข้าราชการพลเรือน
2.2 มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที 1 ตุลาคม 2553)
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี
2.4 มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการพลเรือนไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2.5 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ตํากว่า 550 (paper-based) หรือ 213 (computer-based) หรือ 79 – 80 (internet-based) หรือ IELTS ไม่ตํากว่า 6.0
2.6 มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที สำนักงาน ก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ชั้น 2 อาคาร 8 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายใน 18 กันยายน 2552 และนำผลภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในข้อ 2.5 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ด้วย
3.2 กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทัRงลงลายมือชือด้วยตนเอง แล้วยื่นหลักฐานและเอกสาร ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที 23 กันยายน 2552
3.3 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ซึงผู้สมัครจะต้องมายื่น ให้สำนักงาน ก.พ.ภายในวันที่ 23 กันยายน 2552

4. วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
4.1 สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร
4.2 สถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น ประจำประเทศไทยและสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) จะเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
4.3 สถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น ประจำประเทศไทยจะเสนอรายชือผู้ผ่านการพิจารณา ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders? Program ประเทศญีปุ่น ซึงจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุนอีกครัRงหนึง
4.4 สถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น ประจำประเทศไทย จะแจ้งรายชือผู้ได้รับทุนมายังสำนักงาน ก.พ.

5. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษาเป็นทุนทีให้โดยรัฐบาลญีปุ่น ซึงไม่มีข้อผูกพัน หากผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได้รับความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว

ที่มา http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0003511

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ