กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน มอบทุนในและต่างประเทศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และประชาชน จึงประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปี 2552 ดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษาในประเทศ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน
– ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุนการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 ทุน บริหารธุรกิจ จำนวน 2 ทุน และสาขาวิชา Logistics จำนวน 1 ทุน
2. ทุนการศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชา Public administration จำนวน 1 ทุน และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 1 ทุน

จำนวนเงินทุนและระยะเวลาให้ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาในประเทศ
ระดับปริญญาตรี ในวงเงินทุนละ ไม่เกิน 120,000 บาทระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
ระดับปริญญาโท ในวงเงินทุนละ ไม่เกิน 170,000 บาทระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. โดยมีระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติ
1. เป็นข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปี

ประกาศให้ทุนการศึกษา ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dpim.go.th/dt/anno/000001229590224.pdf
หรือ http://www.dpim.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ